คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในโครงการ ” ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี” สร้างเสริมโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาฯ

220160412_1_im01_hotnews

รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า โครงการ “ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี” อยู่ภายใต้โครงการวิจัยการขับเคลื่อนสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อ สงฆ์ไทยเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยความมุ่งหมายที่จะสร้างเสริมโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์และสร้างต้นแบบของครัวในสถาบันสงฆ์ให้เกิดรูปธรรมของการจัดการอาหารถวายพระสงฆ์ที่มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดความมั่นใจในด้านโภชนาการ สุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยต่อพระสงฆ์และเป็นแหล่งศึกษาของการจัดการภัตตาหารแด่พระ สงฆ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นพันธกิจที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อการทำนุบำรุงศาสนา และสุขภาพของพระสงฆ์ ซึ่งการสร้างครัวต้นแบบสงฆ์โภชนาดี ถือเป็นการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ที่ เป็นต้นแบบแรกของประเทศไทย

รศ.ดร.จงจิตร กล่าวว่า จากผลการวิจัยโดยใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ในพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าพระสงฆ์มีน้ำหนักลด 1 กิโลกรัม รอบเอว ลด 1.4 ซม. กลุ่มที่กำลังจะเกิดเบาหวานมีจำนวนลดลง 9.3% ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง 48 มิลลิกรัม % ไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง 30 มิลลิกรัม % และความดันโลหิตลดลง 3.7 มม.ปรอท พระสงฆ์ฉันอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น 13 กรัม/วัน ใยอาหารเพิ่มขึ้น 4.3 กรัม/วัน ฉันผักเพิ่มชึ้นวันละ 1 ทัพพี กะทิลดลงวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้น วันละ 155 มิลลิกรัม และออกกำลังเพิ่มขึ้นอีกวันละ 50 นาที การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบลูกระนาดและให้ผลดีหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการนำสื่อดังกล่าวไปขยายผลอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศต่อไป