สงฆ์ไทยไกลโรค

sonkthaiglairok@gmail.com การติดต่อโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคที่ตั้งโครงการ

โครงการ การขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อสื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” สู่พระสงฆ์
ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ / ช่องทางการติดต่อ

Office       : 02-218-1099 ต่อ 101
E-mail      : jongjit.a@chula.ac.th
E-mail      : sonkthaiglairok@gmail.com
line ID     : @Sonkthaiglairok

Facebook : สงฆ์ไทยไกลโรค


 

แบบฟอร์มติดต่อโครงการ

7 + 15 =