สงฆ์ไทยไกลโรค

การติดต่อโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคที่ตั้งโครงการ

โครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ในระดับประเทศ
ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ / ช่องทางการติดต่อ

Office       : 02-218-1099 ต่อ 101
E-mail      : jongjit.a@chula.ac.th
E-mail      : healthymonkhealthynutrition@gmail.com
Facebook : สงฆ์ไทยไกลโรค


 

แบบฟอร์มติดต่อโครงการ

11 + 9 =