เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีพิธีลงนามระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในการจัดทำโครงการ ” ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี” ซึ่งมี รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารย์ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันร่วมกับ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ร่วมลงนามและสักขีพยาน ซึ่งได้แก่ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี มจร.  ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ มจร. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หัวหน้าโครงการครัวต้นแบบฯ และผู้ร่วมโครงการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจากหน่วยงานต่างๆ

โครงการ “ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิจัย การขับเคลื่อนสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อสงฆ์ไทยเข้มแข็งและยั่งยืนโดย มี รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร อังคทะวานิช เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยความมุ่งหมายที่จะสร้างเสริมโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์และสร้างต้นแบบของ ครัวในสถาบันสงฆ์ ให้เกิดรูปธรรมของการจัดการอาหารถวายพระสงฆ์ที่มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดความมั่นใจในด้านโภชนาการ สุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยต่อพระสงฆ์และเป็นแหล่งศึกษาของการจัดการภัตตาหารแด่พระ สงฆ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย อันเป็นพันธกิจที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อการทำนุบำรุงศาสนา และสุขภาพของพระสงฆ์  ซึ่งการสร้างครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี ถือเป็นการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบแรกของประเทศไทย จากผลการวิจัยโดยใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ในพระสงฆ์ในกรุงเทพ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า พระสงฆ์มีน้ำหนักลด 1 กิโลกรัม รอบเอวลด 1.4 ซม. กลุ่มที่กำลังจะเกิดเบาหวานมีจำนวนลดลง 9.3%  ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง 48 มิลลิกรัม %   ไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง 30 มิลลิกรัม %  และความดันโลหิตลดลง 3.7 มม.ปรอท  พระสงฆ์ฉันอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น 13 กรัม/วัน ใยอาหารเพิ่มขึ้น 4.3 กรัม/วัน  ฉันผักเพิ่มชึ้นวันละ 1 ทัพพี กะทิลดลงวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้น วันละ 155 มิลลิกรัม และออกกำลังเพิ่มขึ้นอีกวันละ 50 นาที   การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบลูกระนาดและให้ผลดีหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการนำสื่อดังกล่าวไปขยายผลอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศต่อไป

 

506949 506980

506962  IMG_6808

IMG_6815 IMG_1784

IMG_6821  IMG_6828

IMG_6825

IMG_6834

IMG_6844

IMG_2033