เมนู

สงฆ์ไทยไกลโรค Channel

พบสาระความรู้สุขภาพและเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์และฆราวาสใน “สงฆ์ไทยไกลโรค Channel” ซึ่งนำเสนอชุดวิดีโอสื่อการเรียนรู้สุขภาพทั้งรูปแบบคลิปสั้นและรูปแบบเนื้อหารายการสุขภาพ ที่สร้างสรรค์จาก องค์ความรู้ และการวิจัยพัฒนาของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคตลอดระยะเวลาทศวรรษกว่าที่ผ่านมาด้วยมุ่งหวังในการเสริมสร้างทักษะและความรอบรู้ สุขภาพแด่พระสงฆ์ ฆราวาส และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอันนำไปสู่การยกระดับสุขภาพของสังคมไทยอย่างเป็นองค์รวมภายใต้หลักการ “สงฆ์ต้นแบบ โภชนาดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี”

คลิปสั้นสื่อสารสุขภาพ สงฆ์ไทยไกลโรค

โครงการสงฆ์ไทยไกลโรคได้นำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนามาสังเคราะห์ จัดระบบความรู้และออกแบบสร้างสรรค์เป็นคลิปสั้นสื่อสาร สุขภาพสงฆ์ไทยไกลโรค จำนวน 25 ตอน โดยคลิปวิดีโอชุดความรู้เพื่อสื่อสารสุขภาพเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้สุขภาพแด่พระสงฆ์ ฆราวาส และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการใช้สื่อในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยมีกรอบเนื้อหา ได้แก่ การดูแลสุขภาพตามหลัก โภชนา ปานะ กายะ กิจกรรม ใส่ใจใส่บาตร การจัดการครัว และสิ่งแวดล้อม ข้อคิดสุขภาพจากพระสงฆ์ และแนวทางการอุปัฏฐากพระสงฆ์ คลิปวิดีโอ ชุดความรู้เพื่อสื่อสารสุขภาพแด่พระสงฆ์ดังกล่าวนี้ได้รับการออกแบบให้สื่อสารด้วยเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อประโยชน์ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพแด่ทั้งพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส

คู่มือแนะนำคลิปสั้นรับชมคลิปสั้น 25 ตอน

สื่อการเรียนรู้สุขภาพ Episode 22 อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน
สื่อการเรียนรู้สุขภาพ Episode 2 โภชนาการต้านโควิด
สื่อการเรียนรู้สุขภาพ Episode 1 การบริหารขันธ์
สื่อการเรียนรู้สุขภาพ Episode 7 พิษภัยของบุหรี่
สื่อการเรียนรู้สุขภาพ Episode 6 สงฆ์ไทย ไกลฝุ่นจิ๋ว
สื่อการเรียนรู้สุขภาพ Episode 5 พระสงฆ์ไทยห่างไกลซึมเศร้า

รายการสงฆ์ไทยไกลโรค

โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ได้จัดทำรายการสงฆ์ไทยไกลโรคในรูปแบบรายการสาระบันเทิง เพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพแด่พระสงฆ์ ฆราวาส และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของรายการเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพัฒนาของโครงการมาต่อยอดและสร้างสรรค์ในรูป แบบสื่อภาพเสียงที่มีเรื่องราวเพื่อให้สาระความรู้ ชวนคิดและสร้างแรงบันดาลใจ นำเสนอเรื่องราวในการขับเคลื่อนสุขภาวะของพระสงฆ์และฆราวาส ในชุมชนต่าง ๆ สะท้อนปรัชญาการให้พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของสังคมภายใต้แนวทางธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ที่ว่า “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” โดยจัดหมวดหมู่เนื้อหาไว้ให้เลือกชมดังนี้

ปันรู้สู่จอ

ปันรู้สู่จอคือชุดวิดีโอสื่อความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแด่พระสงฆ์และฆราวาส ความยาวตอนละประมาณ 5 นาที นำเสนอข้อมูลประกอบอินโฟกราฟิก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์และแนวทางในการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จงจิตร อังคทะวานิช หัวหน้าโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคเป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอแบบเป็นกันเองด้วยข้อมูลง่ายๆประกอบ อินโฟกราฟิกเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและความเพลิดเพลินในการรับชม เนื้อหาของ ปันรู้สู่จอ ประกอบไปด้วย 9 ตอน คือ ตอนภัยเงียบสู่สงฆ์ ตอนบุญสำเร็จรูป ตอนบุญในบาตร ตอนปานะปัญญา ตอนโรครอบบาตร ตอนชุดบุญคุณภาพ ตอนนางฟ้าหมวกขาว ตอนธรรมนูญสงฆ์ และตอนนักโภชนาการ

ปันรู้สู่จอ ตอน บุญสำเร็จรูป

เพื่อนบุญ

เพื่อนบุญ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีประโยชน์ และประเด็นที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสโดยมีแขกรับเชิญ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพ ซึ่งเปรียบเสมือน เพื่อนบุญของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ อธิบดีกรมอนามัย คุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส)

เพื่อนบุญ ตอนคุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส)

ใส่ใจใส่บาตร

ใส่ใจใส่บาตร เป็นการนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการและครัวปลอดภัยที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคมาถ่ายทอดในรูปแบบ การสาธิตการทำอาหารในเมนูต่าง ๆ ซึ่งเป็นเมนูที่ทำได้ง่าย ใช้วัตถุดิบที่มีราคาไม่แพงมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ตอบโจทย์ปัญหาสภาวะโภชนาการ และสุขภาพของพระสงฆ์ เนื้อหาของสื่อนำเสนอเมนูชูสุขภาพที่ประกอบและปรุงง่าย สอดแทรกหลักการประกอบอาหาร เช่น การเลือกวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง การตวง การปรุง การจัดเสริฟ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพแด่ฆราวาสและพระสงฆ์ สามเณร นอกจากนี้ เนื้อหายังมีการสอดแทรกความรู้ด้านหลักการครัวปลอดภัย เช่น การแต่งกายที่เหมาะสม การไม่สวมใส่เครื่องประดับขณะปรุงอาหาร นำเสนอเนื้อหา โดยนักกำหนดอาหาร 2 คน คือ เชฟเอิร์ท หรือ รุ่งฉัตร อำนวย และ ผู้ช่วยเชฟหมูแดง หรือ สิริน ไพศิริ ซึ่งทั้งสองคนเป็นนักวิจัยที่ทำงานในโครงการ สงฆ์ไทยไกลโรค

ใส่ใจใส่บาตร ตอน เชฟเอิร์ธ 6 : อาหารสำหรับสามเณร

ครัวต้นแบบ

ครัวต้นแบบนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการครัวต้นแบบและอาหารปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอประกอบการสาธิตเกี่ยวกับการจัดการครัวปลอดภัย อาทิวิธีการเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ประกอบอาหารในรูปแบบ ที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาในตอนอื่น ๆ ที่นำเสนอเรื่องราวของแม่ครัว ผู้ประกอบอาหาร นักกำหนดอาหาร และร้านอาหาร ต้นแบบที่ใส่ใจในการดูแลการประกอบอาหารและการจัดการครัวให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์

ครัวต้นแบบกับ อ.ทิพยเนตร

บวรและชุมชนบุญ

บวรและชุมชนบุญ ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีของการดูแลเสริมสร้างสุขภาพชุมชนภายใต้หลักบวร (บ้าน วัด รัฐ) ของชุมชน ในจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นภาคีเครือข่ายของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคทั้ง 4 ภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ ลำพูน ศรีษะเกษ ขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง นครนายก สระบุรี นนทบุรี ถ่ายทอดเรื่องราวโดยบุคลากรสาธารณสุข พระสงฆ์ สามเณร และจิตอาสาของชุมชน ที่ทำงานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกิดเป็นพลังชุมชนในการขับเคลื่อนสู่สังคมที่มีสุขภาวะ

บวรและชุมชนบุญ ตอน1: เกื้อกัน เกื้อกูล

การดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะสุดท้าย

นำเสนอเรื่องราวการทำงานของพระสงฆ์ในการดูแลพระอาพาธระยะสุดท้าย ที่สถานพำนักภิกษุอาพาธระยะท้าย สันติภาวัน ซึ่งดำเนินการโดยมี มูลนิธิสันติภาวัน เป็นองค์กรสนับสนุนหลัก ในการทำให้สันติภาวันเป็นพื้นที่ต้นแบบของการดูแลพระสงฆ์อาพาธให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบงดงาม ในระยะท้ายของชีวิตภายใต้พระธรรมวินัย สร้างต้นแบบการจัดระบบดูแลพระสงฆ์อาพาธรวมทั้งการสื่อสารหลักธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ไปสู่สังคม

ศูนย์สันติภาวัน ตอนที่ 1 ปัญหาที่ซับซ้อนของการดูแลพระอาพาธ

สงฆ์ไทยไกลโรค The Rangers

นำเสนอเรื่องราวการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริม และสื่อสารสุขภาพชุมชนของทีมงานสงฆ์ไทยไกลโรค หรือสงฆ์ไทยไกลโรค The Rangers ที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ของโครงการ สร้างการเรียนรู้สุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จริงด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนวันอาทิตย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการแด่สามเณรในการสำรวจสุขภาพรอบเอวด้วยการทำสายวัดเอวรอบรู้ และพาไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำนม และคุณค่าน้ำนมที่เปี่ยมด้วยโปรตีนสำหรับเสริมสร้างความแข็งแรง แก่ร่างกาย

สงฆ์ไทยไกลโรค The Rangers ตอนคุณค่าน้ำนม
นโยบายคุกกี้
ช่องทางติดตาม
© สงวนลิขสิทธิ์ 2022