เมนู

สื่อโครงการ

สื่อของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค มีสื่อชุดหลัก ชื่อว่า สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 เป็นชุดสื่อรวม 9 ชิ้น สำหรับพระสงฆ์ และฆราวาส ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนั้นยังมีสื่อสำหรับพระสงฆ์ ฆราวาส แม่ค้า แม่ครัว และสามเณร จัดกลุ่มไว้ด้วย รูปแบบสื่อเหล่านี้มีทั้งโปสเตอร์ หนังสือ คลิปสั้น และสื่อเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสามเณร ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้เพี่อสร้างเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์และสามเณรได้

ช่องทางการติดตาม
© 2022 Sonkthaiglairok. All rights reserved.