เมนู
แสงแห่งเพื่อนบุญด้วยความทุ่มเท ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมขับเคลื่อนจากภาคีหลายภาคส่วน รวม 31 ภาคี ที่เปรียบดั่ง “แสงแห่งเพื่อนบุญ” ทำให้หนึ่งทศวรรษของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคเติบใหญ่ยั่งยืนเกิดคุณูปการด้านสุขภาพต่อพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศ จึงสมควรเชิดชูประกาศยกย่อง 31 ภาคีพันธมิตร เป็นภาคีต้นแบบ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
องค์กรต้นแบบสงฆ์ต้นแบบบุคคลต้นแบบ
นโยบายคุกกี้
ช่องทางติดตาม
© สงวนลิขสิทธิ์ 2022