เมนู
สุขภาพของพระสงฆ์ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฆราวาส ด้วยตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว พระสงฆ์ต้องพึ่งพาอาหารที่ฆราวาสญาติโยมนำมาถวายใส่บาตร การดูแลใส่ใจสุขภาพแด่พระสงฆ์จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อน โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค มีความปรารถนาให้สังคมได้ตระหนักและเข้าใจในการดูแลใส่ใจสุขภาพแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนา จึงจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของทั้งพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส โดยมีชุดความรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ทีมนักวิจัยของโครงการได้ศึกษาและพัฒนามาตลอดระยะเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ เข้าดู MV
สงฆ์ไทยไกลโรค ส่งเสริมโภชนปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์
ใส่ใจใส่บาตร
สงฆ์ไทยไกลโรค
เณรกล้าโภชนาดี
ครัวต้นแบบ
เรื่องเล่าสุขภาวะ
ช่องทางการติดตาม
© 2022 Sonkthaiglairok. All rights reserved.