เมนู
สื่อสงฆ์ไทยไกลโรคเป็นผลงานวิจัยจากโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค (พ.ศ. 2554 – 2562) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วยสื่อสำหรับพระสงฆ์ที่มีชื่อว่า สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 จำนวน 4 ชิ้น สื่อสำหรับฆราวาส 7 ชิ้น และสื่อสำหรับผู้ค้าและผู้ปรุงอาหารถวายพระสงฆ์อีก 4 ชิ้น เพื่อให้สามารถจัดโภชนาหาร และปานะอย่าง เหมาะสมถวายพระสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นพร้อมๆ กันให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ปล่อยให้พระสงฆ์ แก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียว
MV Preview
เข้าดู MV
สงฆ์ไทยไกลโรค ส่งเสริมโภชนปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์
สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค
สงฆ์ไทยไกลโรค Channel
ใส่ใจใส่บาตร
เณรกล้าโภชนาดี
แสงแห่งเพื่อนบุญ
เรื่องเล่าสุขภาวะ
นโยบายคุกกี้
ช่องทางติดตาม
© สงวนลิขสิทธิ์ 2022