สื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค 4.0

เพื่อให้สามารถจัดโภชนาหาร และปานะอย่าง เหมาะสมถวายพระสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นพร้อมๆ กันให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ปล่อยให้พระสงฆ์ แก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียว โครงการสงฆ์ไทยไกลโรคโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำการวิจัยปัญหาด้านการฉันภัตตาหาร และด้านโภชนาการในพระสงฆ์ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและยั่งยืน
แบบฟอร์มขออนุญาตการนำสื่อไปใช้ในการดูแลโภชนาการพระสงฆ์

สื่อโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคนั้นผู้เป็นเจ้าของได้แก่ ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ( สสส.) การนำเอกสารในลิขสิทธิ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะ( สสส.) ไปผลิตเพื่อสาธารณะนั้น จึงขอผู้มีความประสงค์ดังกล่าว
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องข้างล่างและนำส่งโครงการฯ

กรุณากดปุ่มสีแดงเพื่อยอมรับเงื่อนไข

12 + 3 =