สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.

 – คลิปวิธีการใช้สื่อ 1 วัด 1 รพ.สต.
– คลิปสื่อสำหรับพระสงฆ์
– คลิปสื่อสำหรับฆราวาส
– คลิปวิธีการผลิตประคดเอวรอบรู้
ติดตามความคืบหน้าการกระจายสื่อได้ที่ Facebook : สงฆ์ไทยไกลโรค

แบบฟอร์มขออนุญาตการนำสื่อไปใช้ในการดูแลโภชนาการพระสงฆ์

สื่อโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคนั้นผู้เป็นเจ้าของได้แก่ ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ( สสส.) การนำเอกสารในลิขสิทธิ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะ( สสส.) ไปผลิตเพื่อสาธารณะนั้น จึงขอผู้มีความประสงค์ดังกล่าว
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องข้างล่างและนำส่งโครงการฯ

กรุณากดปุ่มสีแดงเพื่อยอมรับเงื่อนไข

12 + 11 =