สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.

คลิปวิธีการใช้สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.

ภายในแฟ้มประกอบไปด้วยสื่อสำหรับพระสงฆ์ 4 ชิ้น สื่อสำหรับฆราวาส 5 ชิ้น แผ่นพับแนะนำโครงการ และใบคำอธิบายการใช้สื่อ

คลิปสื่อสำหรับพระสงฆ์

สื่อสำหรับพระสงฆ์ประกอบไปด้วย
1. คู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0
2. สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0
3. โปสเตอร์สงฆ์”ทยไกลโรค 4.0
4. สายวัดเอว

คลิปสื่อสำหรับฆราวาส

สื่อสำหรับฆราวาสประกอบไปด้วย
1. โปสเตอร์บาตรไทยไกลโรค 4.0
2. โปสเตอร์สูตรปานะหวานน้อย
3. โปสเตอร์ครัวไทยไกลโรค 4.0
4. แผ่นพับบาตรไทยไกลโรค 4.0
5. แผ่นพับครัวไทยไกลโรค 4.0

คลิปวิธีผลิตประคดเอวรอบรู้ ง่ายนิดเดียว

คลิปวิดีโอสอนผลิตประคดเอวที่พระสงฆ์สามารถทำได้ด้วยตัวท่านเอง เพื่อใช้วัดรอบเอวว่ารอบเอวเกินมาตรฐานหรือไม่

หนังสือคู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0