รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจงจิตร อังคทะวานิช

การศึกษา

 • ปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโทด้านโภชนศาสตร์ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอกด้านชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับวุฒิบัตรความเชี่ยวชาญ

 • ด้านโภชนศาสตร์คลินิกของสหรัฐอเมริกา
  (American Board Certified Nutrition Support Clinician, CNSC)
 • วุฒิบัตรจากสมาคมโภชนศาสตร์คลินิกแห่งยุโรป (ESPEN Diploma)
 • ด้านการประเมินภาวะโภชนาการและพลังงาน
 • ด้านโภชนาการโรคมะเร็ง
 • ด้านโภชนาการโรคทางเดินอาหาร
 • ด้านโภชนาการโรคทางเดินหายใจ
 • ด้านการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ
 • ด้านโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง

ได้รับการรับรองวิชาชีพนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
อดีตตัวแทนประเทศไทยด้านข้อมูลความปลอดภัยอาหารระหว่างประเทศ
INFOSAN Thailand Focal Point


 

คุณมาณี สื่อทรงธรรม

การศึกษา

 • อนุปริญญา พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Mini-MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

กิจกรรมวิชาการ อาสาสมัคร สังคม และนิติบัญญัติ

 

2548 : ก่อตั้งและเป็นประธานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2558 : (1) เลขานุการฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
           (2) คณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีการเจริญ   พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ…….
           (3) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
           (4) ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศระบบทางเดินอาหารครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
           (5) ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2559 :  (1) คณะกรรมาธการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. สถานพยาบาล(ฉบับที่…) พ.ศ….
2560-2561 : อนุกรรมาธิการติดตามการแพทย์ในคณะกรรมธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 1

อันดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1ดร.พระมหาสุทิตย์อาภากโรที่ปรึกษา
2รศ.ดร.ภญ.จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
3ผศ. นพ. ธิติสนับบุญที่ปรึกษา
4ดร.จิราพรระโหฐานที่ปรึกษา
5อ.ดร.วัชราภรณ์บุญญศิริวัฒน์ผู้ร่วมวิจัย
6ผศ.ดร.วาสินีวิเศษฤทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
7ผศ.ดร.ทิพยเนตรอริยปิติพันธ์ผู้ร่วมวิจัย
8นางกนกนภัสสินเสนาะผู้ร่วมวิจัย
9นางสาวอารยาแสงเทียนผู้ร่วมวิจัย
10นางมาณีสื่อทรงธรรมผู้ร่วมวิจัย
11นางศิริลักษณ์สิโยพุทธวงศ์ผู้ร่วมวิจัย
12นางสาววริษาศิริเวชยันต์ผู้ร่วมวิจัย
13นางสาวประภัสสรมีวาสนาผู้ร่วมวิจัย
14นางเฉลาศรีเสงี่ยมผู้ร่วมวิจัย
15นางสาวกนกอรธาราผู้ร่วมวิจัย
16นางสาวอารีย์ประจันสุวรรณผู้ร่วมวิจัย
17นางสาวศิริพรจันทร์อุดมเจ้าหน้าที่โครงการ
18นางสาวปริษาจิรภาธนายงเจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 2

อันดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโรที่ปรึกษา
2รศ.ดร.ภญ.จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
3อาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโนผู้ทรงคุณวุฒิ
4อาจารย์พลพิบูลย์เพ็งแจ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
5นางมาณีสื่อทรงธรรมผู้ร่วมวิจัย
6อ.ดร.วัชราภรณ์บุญญศิริวัฒน์ผู้ร่วมวิจัย
7ผศ.ดร.วาสินีวิเศษฤทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
8นางสาวนุชจรีหยองทองผู้ร่วมวิจัย
9นางสาวเฉลาศรีเสงี่ยมผู้ร่วมวิจัย
10นางกนกนภัสสินเสนาะผู้ร่วมวิจัย
11ดร.เอมอรแสงศิริผู้ร่วมวิจัย
12นางสาวชัญญณัฐจีปนฝ่ายการเงิน
13นางสาวอารยาแสงเทียนเจ้าหน้าที่โครงการ
14นางสาววิกานดาแสนรัมย์เจ้าหน้าที่โครงการ
15นายรุ่งฉัตรอำนวยเจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 3

อันดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1ดร.พระมหาสุทิตย์อาภากโรที่ปรึกษา
2รศ.ดร.ภญ.จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
3ดร.สุวัฒน์ทองธนากุลผู้ทรงคุณวุฒิ
4ผศ.ดร.ทิพยเนตรอริยปิติพันธ์กรรมการ
5นางกนกนภัสสินเสนาะกรรมการ
6นางอุรินทร์ ดีมูลฝ่ายการเงิน
7นางสาวอุษามั่นยืนยงเจ้าหน้าที่พัสดุ
8นางสาวสิรินันท์แจ่มกระจ่างเจ้าหน้าที่จัดการครัว
9นางสาวจินต์จุฑาประสพธรรมเจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 4 (ระยะปัจจุบัน)

อันดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1ดร.พระมหาสุทิตย์อาภากโรที่ปรึกษา
2รศ.ดร.ภญ.จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
3นางมาณี สื่อทรงธรรม ที่ปรึกษา
4ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ที่ปรึกษา
5ผศ.ดร.ทิพยเนตรอริยปิติพันธ์ กรรมการ
6 นางกนกนภัส สินเสนาะ กรรมการ
7นางอุรินทร์ดีมูลฝ่ายการเงิน
8นางสาวสิรินันท์แจ่มกระจ่างเจ้าหน้าที่จัดการครัว
9นางสาวอุษามั่นยืนยงเจ้าหน้าที่พัสดุ
10นางสาวกัญญาณัฐสุวรรณศิริเขต เจ้าหน้าที่โครงการ
11นางสาวศิรประภาพลสุดเจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 1

ชื่อสกุลตำแหน่ง
ดร.พระมหาสุทิตย์อาภากโร ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ภญ. จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
ผศ. นพ. ธิติสนับบุญ ที่ปรึกษา
ดร.จิราพรระโหฐานที่ปรึกษา
อ.ดร.วัชราภรณ์บุญญศิริวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วาสินีวิเศษฤทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ทิพยเนตรอริยปิติพันธ์ผู้ร่วมวิจัย
นางกนกนภัสสินเสนาะผู้ร่วมวิจัย
นางสาวอารยา แสงเทียนผู้ร่วมวิจัย
นางมาณี สื่อทรงธรรม ผู้ร่วมวิจัย
นางศิริลักษณ์สิโยพุทธวงศ์ผู้ร่วมวิจัย
นางสาววริษาศิริเวชยันต์ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวประภัสสร มีวาสนาผู้ร่วมวิจัย
นางเฉลาศรีเสงี่ยมผู้ร่วมวิจัย
นางสาวกนกอร ธาราผู้ร่วมวิจัย
นางสาวอารีย์ ประจันสุวรรณผู้ร่วมวิจัย
นางสาวศิริพร จันทร์อุดมเจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวปริษา จิรภาธนายงเจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 2

ชื่อสกุลตำแหน่ง
ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโรที่ปรึกษา
รศ.ดร.ภญ. จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
อาจารย์นงลักษณ์ไชยเสโน ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์พลพิบูลย์เพ็งแจ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางมาณี สื่อทรงธรรมผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วาสินีวิเศษฤทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวนุชจรี หยองทองผู้ร่วมวิจัย
นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยมผู้ร่วมวิจัย
นางกนกนภัส สินเสนาะ ผู้ร่วมวิจัย
ดร.เอมอรแสงศิริ ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวชัญญณัฐจีปนฝ่ายการเงิน
นางสาวอารยา แสงเทียน เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาววิกานดา แสนรัมย์ เจ้าหน้าที่โครงการ
นายรุ่งฉัตร อำนวยเจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 3

ชื่อสกุลตำแหน่ง
ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโรที่ปรึกษา
รศ.ดร.ภญ. จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
ดร.สุวัฒน์ทองธนากุลผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ทิพยเนตรอริยปิติพันธ์กรรมการ
นางกนกนภัสสินเสนาะกรรมการ
นางอุรินทร์ดีมูลฝ่ายการเงิน
นางสาวอุษามั่นยืนยงเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสิรินันท์แจ่มกระจ่าง8.เจ้าหน้าที่จัดการครัว
นางสาวจินต์จุฑาประสพธรรมเจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯระยะที่ 4
(ระยะปัจจุบัน)

ชื่อสกุลตำแหน่ง
ดร.พระมหาสุทิตย์อาภากโรที่ปรึกษา
รศ.ดร.ภญ. จงจิตรอังคทะวานิชหัวหน้าโครงการ
นางมาณีสื่อทรงธรรมที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ที่ปรึกษา
ดร. เอมอรแสงศิริผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ทิพยเนตรอริยปิติพันธ์กรรมการ
นางกนกนภัส สินเสนาะกรรมการ
นางอุรินทร์ดีมูลฝ่ายการเงิน
นางสาว สิรินันท์แจ่มกระจ่างเจ้าหน้าที่จัดการครัว
นางสาว อุษามั่นยืนยงเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาว กัญญาณัฐสุวรรณศิริเขตเจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาว ศิรประภาพลสุดเจ้าหน้าที่โครงการ