สื่อสำหรับฆราวาส

หนังสือบาตรไทยไกลโรค 4.0

จุดเด่นของหนังสือบาตรไทย ไกลโรค คือ มีเมนูอาหารทั้ง 4 ภูมิภาคเพื่อปรุงถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นเมนูสุขภาพ

โปสเตอร์บาตรไทยไกลโรค 4.0

โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญ เป็นข้อคิดสะกิดใจฆราวาส ใส่บาตรสุขภาพ ใส่ใจ 6 ประการ

โปสเตอร์ สูตรปานะหวานน้อย

เป็นโปสเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ฆราวาส หรือ แม่ครัวที่เป็นผู้เตรียมอาหาร ได้เตรียมน้ำปานะ หวานน้อย ถวายแด่พระสงฆ์

วีดีทัศน์ บาตรไทยไกลโรค ตอนที่ 1

เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหาร และการทำอาหารสุขภาพ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์

วีดีทัศน์ บาตรไทยไกลโรค ตอนที่ 2

เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหาร ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์

วีดีทัศน์ บาตรไทยไกลโรค ตอนที่ 3

เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อถวายแด่พระสงฆ์

วิดีทัศน์ สื่อสู่ฆราวาส เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค

เป็นวีดีทัศน์ความยาวทั้งสิ้น 55 นาที ประกอบด้วยตอนย่อย 4 ตอน

แผ่นพับบาตรไทยไกลโรค4.0

เป็นสรุปข้อคิดความรู้จากหนังสือบาตรไทย
ไกลโรค4.0 รวมทั้งย่อโปสเตอร์บาตรไทย
ไกลโรค4.0 มาเป็นรูปแบบพกพา