สื่อสำหรับแม่ครัว

หนังสือครัวไทยไกลโรค 4.0

เป็นหนังสือให้หลักการทางสุขอนามัย แบบง่ายแก่ผู้ปรุง และผู้ค้าอาหารใส่บาตร ให้เตรียมอาหารสุขภาพเพื่อพระสงฆ์

โปสเตอร์ครัวไทยไกลโรค 4.0

โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญ สะกิดใจผู้ปรุง และผู้ค้าอาหารใส่บาตรด้วยหลัก 8 วิธี

แผ่นพับครัวไทยไกลโรค4.0

เป็นสรุปข้อคิดความรู้จากหนังสือครัวไทย
ไกลโรค4.0 รวมทั้งย่อโปสเตอร์ครัวไทย
ไกลโรค4.0 มาเป็นรูปแบบพกพา