หนังสือของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค

หนังสือสถานการณ์ปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์

เป็นหนังสือที่บอกถึงสถานการณ์ปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์ สามเณร ฆราวาส ผู้จำหน่ายอาหาร และครัวของสถาบันสงฆ์

การศึกษาวิถีชีวิตลักษณะอาหาร

เป็นรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหารภาวะโภชนาการ ของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสใน 4 ภาค

หนังสือโภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์

เป็นหนังสือที่เกิดจากประสบการณ์ การวิจัยปัญหาโภชนาการในสงฆ์การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา

หนังสือโคราชโมเดล

เป็นหนังสือ จากการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์ ณ จ.นครราชสีมา โดยใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ไปแก้ปัญหาโภชนาการในกลุ่มพระสงฆ์ และฆราวาส

แผ่นพับแนะนำโครงการฯ

เป็นแผ่นพับแนะนำโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ว่ามีความเป็นมาอย่างไร สื่อของโครงการมีอะไรบ้าง

หนังสือคู่มือการใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค4.0

เป็นคู่มือสอนวิธีการใช้สื่อโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค4.0 บอกถึงวิธีการใช้ และวัตถุประสงค์ของสื่อแต่ละชนิด