เมนู

เณรกล้าโภชนาดี

ไปที่เว็บ

เว็บแอปพลิเคชัน เณรกล้า โภชนาดี เป็นสื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้านโภชนาการ สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แบบ Interactive web-based program ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ทำเป็นสื่อกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษานอกห้องเรียน ผ่านทางการกำกับดูแลของพระอาจารย์หรือครูผู้สอนนำไปให้สามเณรในระดับชั้น มัธยม ศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ได้ลองเล่น เป็นกึ่งเกมการแข่งขัน ระดับห้องเรียน ระดับชั้น หรือ ระดับ โรงเรียในรูปแบบและการใช้งานที่สะดวกกับพระอาจารย์และสามเณร เว็บแอปพลิเคชันนี้ ให้สามเณรบันทึกพฤติกรรมการฉันอาหารและออกกำลังกายของตนเองในแต่ละวัน สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1-16 สัปดาห์ (ประมาณ 1 ภาคการศึกษา) โดยมีสื่อให้ ความรู้ แรงบันดาลใจ และระบุเป้าหมายชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมการฉันและการออกกำลังกายของวันก่อนหน้า ที่กรอกลงไปในแต่ละครั้ง จะถูกคำนวณเป็นคะแนน คะแนนสะสมที่ได้ เมื่อถึงระดับที่กำหนด จะมีการให้ความชื่นชม ด้วยเหรียญและโล่แบบออนไลน์ มีการจัด Ranking ของคะแนนสะสม ของสามเณรแต่ละ- รูปเทียบในห้องเรียน ชั้นเรียน และโรงเรียน เว็บแอปพลิเคชันนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็น การแข่งขันที่ทำกันใน 1 ภาคการศึกษา ส่วนผู้ที่ทำคะแนนได้ไม่ดี มีตัวช่วย ในการ วิเคราะห์ปัญหา ให้แนวทางแก้ไข และเสริมกำลังใจ นอกจากนั้นยังมีจุดให้เช็คภาวะ โภชนาการ บันทึก และติดตามผล เพื่อประโยชน์ของสามเณรและการติดตามดูแลโดย พระอาจารย์

หลักสูตร เณรกล้า โภชนาดี

หลักสูตร เณรกล้า โภชนาดี ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบทเรียนเสริมในรายวิชาสุขศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โดยโครงการนี้เน้นที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันระหว่างวิชาสายสามัญตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้กับการจัดการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลี
หลักสูตร เณรกล้า โภชนาดี เป็นส่วนเสริมเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะและมีความชำนาญ
ตามศักยภาพของตน ในการดูแลโภชนาการเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมวัย สูงดี สมส่วน
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 10 หัวข้อย่อย ได้แก่
1) กายดี ชีวิตดี
2) โปรตีน กินพอ
3) ผัก-ผลไม้ ใยดี
4) ปานะไม่หวานนะ
5) ดื่มนม สมส่วน
6) อาหาร ต้านเชื้อ
7) คาร์ดิโอ โตดี
8) สร้างกล้าม เสริมแกร่ง
9) ยืดเหยียด เครียดลด
10) ออกกำลัง สร้างกระดูก
เนื้อหาทั้งหมด สามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเอง และทำบททดสอบของแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจได้
ช่องทางการติดตาม
© 2022 Sonkthaiglairok. All rights reserved.