เมนู

สื่อเณรกล้า โภชนาดี

1. เว็บแอปพลิเคชัน เณรกล้า โภชนาดี

ไปที่เว็บแอป

เว็บแอปพลิเคชันเณรกล้า โภชนาดี เป็นสื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้านโภชนาการสำหรับ สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแบบ Interactive web-based program ในรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชัน ทำเป็นสื่อ...กิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาผ่านทางการกำกับดูแลของพระอาจารย์หรือครูผู้สอนนำไปให้สามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลองเล่น เป็นกึ่งเกมการแข่งขัน ระดับห้องเรียน ระดับชั้น หรือ ระดับโรงเรียนในรูปแบบ และการใช้งานที่สะดวกกับพระอาจารย์และสามเณร เว็บแอปพลิเคชันนี้ให้สามเณรบันทึก พฤติกรรมการฉันอาหาร และออกกำลังกายของตนเองในแต่ละวัน สัปดาห์ละ 1 วันเป็นระยะ เวลาติดต่อกัน 4 หรือ 8, 12, 16 สัปดาห์ โดยมีสื่อให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และระบุเป้าหมาย ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันและการออกกำลังกายของวันก่อนหน้า ที่กรอก ลงไปในแต่ละครั้งจะถูกคำนวณเป็นคะแนน คะแนนสะสมที่ได้ เมื่อถึงระดับที่กำหนดจะมี การให้ความชื่นชมด้วยดาวและถ้วยแบบออนไลน์ มีการจัด Ranking ของคะแนนสะสม ของสามเณรแต่ละรูปเทียบในห้องเรียน ชั้นเรียน และโรงเรียน เว็บแอปพลิเคชันนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นการแข่งขันที่ทำกันในภาคการศึกษา ส่วนผู้ที่ทำคะแนนได้ไม่ดี มีตัวช่วย ในการวิเคราะห์ปัญหาให้แนวทางแก้ไข และเสริมกำลังใจ นอกจากนั้นยังมีจุดให้เช็คภาวะ โภชนาการ บันทึกและติดตามผลเพื่อประโยชน์ของสามเณรและการติดตามดูแลโดย พระอาจารย์

อ่าน

2. ชุดความรู้ เณรกล้าโภชนาดี และแบบทดสอบออนไลน์

ชุดความรู้ เณรกล้า โภชนาดีได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบทเรียนเสริมในรายวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยโครงการนี้เน้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา...ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันระหว่างวิชาสายสามัญตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้กับการจัดการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลี ชุดความรู้ เณรกล้า โภชนาดี เป็นส่วนเสริมเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะและมีความชำนาญตามศักยภาพของตน ในการดูแลโภชนาการเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมวัย สูงดี สมส่วน หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 10 เล่ม ได้แก่

อ่าน
กายดี ชีวิตดี
โปรตีน กินพอ
ผัก-ผลไม้ ใยดี
ปานะ ไม่หวานนะ
ดื่มนม สมส่วน
อาหาร ต้านเชื้อ
คาร์ดิโอ โตดี
สร้างกล้าม เสริมแกร่ง
ยืดเหยียด เครียดลด
ออกกำลัง สร้างกระดูก

เนื้อหาทั้งหมดสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเอง และทำบททดสอบของแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจได้

ดาวน์โหลดชุดความรู้เพื่อพิมพ์
กติกาการทำแบบทดสอบออนไลน์
1. การทำแบบทดสอบแต่ละเล่ม ทำได้ 2 ครั้งโดยระบบจะเก็บข้อมูลครั้งที่ได้คะแนนสูงกว่า
2. ข้อสอบแต่ละเล่ม มี 10 ข้อ คะแนน ดีมาก = ตอบถูก 8 ข้อ ขึ้นไป คือ ไม่ต่ำกว่า 80%
3. ข้อสอบทั้งหมด 10 เล่ม รวม 100 ข้อ คะแนน ดีมาก = ตอบถูก 80 ข้อ ขึ้นไป คือ ไม่ต่ำกว่า 80%
4. ถ้าทำข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ คะแนน ดีมาก = ตอบถูก 80 ข้อ ขึ้นไป คือ ไม่ต่ำกว่า 80% และ ทุกเล่ม = ตอบถูก 8 ข้อ ขึ้นไป คือ ไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับ
ถ้วยเณรกล้า โภชนาดี ทางออนไลน์ในใบสรุปคะแนน
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 1
กายดี ชีวิตดี
ทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 2
โปรตีน กินพอ
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 3
ผัก-ผลไม้ ใยดี
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 4
ปานะ ไม่หวานนะ
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 5
ดื่มนม สมส่วน
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 6
อาหาร ต้านเชื้อ
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 7
คาร์ดิโอ โตดี
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 8
สร้างกล้าม เสริมแกร่ง
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 9
ยืดเหยียด เครียดลด
แบบทดสอบชุดความรู้ เล่มที่ 10
ออกกำลัง สร้างกระดูก

3. สื่อโปสเตอร์ เณรกล้า โภชนาดี

สำหรับสามเณร
ชุดชวนคิด
มาเป็น Milk Hero กันเถอะ
เมนูผักดี๊ดี
มูฟอีซีย์
การผจญภัยของน้ำตาล
ชุดชวนอ่าน
ดื่มดี นมวัว
สุขชัวร์ เพิ่มผัก
สูงฟิต คิดเก่ง
รู้ทัน หวานเกิน เมินน้ำตาล
ชุดตัวช่วย
ดื่มดี นมวัว
สุขชัวร์ เพิ่มผัก
รัก ออกกำลัง
หยุดยั้งน้ำหวาน
เมื่อน้ำหนักเกิน
เมื่อน้ำหนักน้อย
เมื่อความสูง ต่ำกว่าเกณฑ์
สำหรับแม่ครัว
ชุดครัวเณรกล้า โภชนาดี
ครัวไทยไกลโรค
สูตรปานะสุขภาพหวานน้อย
เมนูผักดี๊ดี
ชุดครัวปลอดภัยไกลเชื้อ
10 ประการ การดูแลสุขอนามัยของผู้จัดเตรียมอาหาร
การทำความสะอาดมือ 10 ขั้นตอน ให้ปลอดภัยไกลเชื้อ
7 ขั้นตอนการแต่งกายของผู้จัดเตรียมอาหาร
9 ขั้นตอน การล้างและเตรียมผักและผลไม้ให้ปลอดภัยไกลเชื้อ
นโยบายคุกกี้
ช่องทางติดตาม
© สงวนลิขสิทธิ์ 2022